śk
Gmina Gierałtowice
Śląskie. Pozytywna Energia
BIP
Zobacz nas na facebook

ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI GMINNE

 

 

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 DOŻYNKI GMINY GIREAŁTOWICE

 - CHUDÓW 2019

 

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Miejsce Imprezy: 44-177 Chudów, ul. Zabrska 18

Termin imprezy: 7. 09. 2019

 

1. Na teren imprezy mogą wejść tylko osoby, które przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu. Wejście na imprezę jest bezpłatne. Przypadki sporne będą indywidualnie rozstrzygane przez Organizatora.

2. Na terenie strefy imprezy masowej/widowni - obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Napoje i posiłki można spożywać wyłącznie w opakowaniach i naczyniach plastikowych. Niskoprocentowy alkohol dopuszcza się do spożycia wyłącznie na terenie ogródka piwnego – namiotu.

3. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy:

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym napojów w szklanych opakowaniach,

- materiałów wybuchowych,  wyrobów pirotechnicznych,  materiałów pożarowo niebezpiecznych,

- napojów alkoholowych,  środków odurzających lub substancji psychotropowych.

5. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia na teren imprezy zwierząt bez względu na  ich wielkość i gatunek.

6. Ponadto podczas koncertów zabrania się wnoszenia i używania profesjonalnych aparatów fotograficznych, kamer i sprzętu nagrywającego audio-video.

7. Z terenu zostaną usunięte osoby które:

a/ Zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
b/ Pomimo zakazu, weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.

8. Czynności wymienione powyżej (pkt. 1-3) powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

9. Za małoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność ponoszą ich rodzice bądź opiekunowie.

10. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

11. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości i akceptują, że poziom hałasu w trakcie występów estradowych może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone tabela nr l rozporządzenia MO, ZNiL z dnia 15. 05. 1998. w sprawie poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, późn. zm. 436).

12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie imprezy powinny:

a/ Natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
b/ Unikać paniki,
c/ Stosować się do poleceń Służby Porządkowej i komunikatów,
d/ Nie utrudniać dojazdu Służb Ratowniczych.

13. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że podstawowym zadaniem Służby Porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników Imprezy. Każde podjęte przez Służby Porządkowe działanie zapobiegające tego typu zjawiskom jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej organizatora, tj. www.gok.gieraltowice.pl a także w punkcie informacyjnym. 

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.

 

 

PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY.

Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a w szczególności:

Art. 54. 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. 2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania:

1) imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności;

2) masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej.

Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

Art. 56. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

Art. 57a. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł;

Art. 59. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm. ), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły własności sprawcy

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie 7 września 2019 r. i przestaje obowiązywać po zakończeniu imprezy masowej.

 

                                                                                Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach

 

 

 

 

 

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ

DOŻYNKI GMINY GIREAŁTOWICE

 - CHUDÓW 2019

 

Regulamin zostanie udostępniony publiczności na planszach przymocowanych ogrodzenia, przy wejściu na teren imprezy oraz w punkcie informacyjnym.

 

Na czas imprezy wprowadza się regulamin obowiązujący wszystkich jej uczestników:

 

1. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.

2. Teren przeznaczony na imprezę zostanie wyznaczony  płotkami koncertowymi.

3. Impreza jest bezpłatna i udostępniona dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania regulaminu imprezy masowej, zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym.

4. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności przestrzegania zakazu:

- posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych w strefie imprezy masowej

- posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy

- posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych

- wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych

- posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych lub puszkach metalowych

 

• Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane i będą usuwane z terenu imprezy.

• Służby porządkowe organizatora mają prawo odmówienia wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osób nie przestrzegających regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia przekazania Policji.

• Uczestnicy imprezy  zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.

• Wszyscy uczestnicy imprezy masowej w wypadku zdarzeń nadzwyczajnych są zobowiązani zastosować się do poleceń przekazywanych przez organizatora imprezy (przy użyciu nagłośnienia), bądź pracowników służb porządkowych. Polecenia te dotyczyć mogą:

- opuszczenia terenu imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się

- przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu imprezy

-zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom imprezy

  Organizator imprezy jest uprawniony do utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

• Ponadto zakazuje się:

- wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku: płoty, parkany, wygrodzenia

- wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla widzów

- rzucania wszelkimi przedmiotami

- prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i gastronomicznej nie uzgodnionej z organizatorem imprezy

- prowadzenia zbiórek pieniężnych, prowadzenia akwizycji i  promocji bez zezwolenia organizatora

 

5. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator.

6. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej, pracownicy Agencji  Ochrony, legitymują się identyfikatorami, które zawierają:

- numer identyfikatora,

- imię i

© 2010 Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
ul. W. Korfantego 7 B, 44 - 186 Gierałtowice
telefon 32 301-15-11
e-mail: sekretariat@gok.gieraltowice.pl
undicom.pl
projektowanie stron internetowych katowice
created by